Het vaste dienstverband is het waard om voor te strijden

0

Paul van der Heijden bestempelt het vaste contract in het vorige nummer van S&D als een anachronisme. De hyperflexibele arbeidsmarkt is volgens hem een voldongen feit. Maar is dat zo? Moeten we zomaar accepteren dat pakketbezorgers als zzp’er nauwelijks betaald krijgen en dat basisschoolleerkrachten via payroll- constructies op elk gewenst moment ontslagen kunnen worden?

Paul van der Heijden verwijt het kabinet oogkleppenbeleid. Dat zou krampachtig vasthouden aan de vaste dienstbetrekking als standaard arbeidsrelatie. Onze arbeidsmarkt is de laatste jaren drastisch en definitief veranderd door de massale opkomst van zzp’ers en flexwerkers. Maar wat doet het kabinet? Dat zet alles op alles om flexwerk te begrenzen en meer vaste banen te bevorderen. Instemmend bespreekt Van der Heijden recente rapporten van de Baliegroep en de AWVN waarin wél wordt aangedrongen op een structurele vernieuwing van het arbeidsbestel.

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die op 1 januari in werking is getreden, richt zich inderdaad vooral op het zekerstellen van de rechten van werknemers. Gepoogd wordt een einde te maken aan het eindeloos aaneenrijgen van tijdelijke contracten. Oproepkrachten krijgen meer rechten en payrollers wordt dezelfde ontslagbescherming gegund als werknemers met een regulier dienstverband.

Ook het wetsvoorstel voor de aanpak van schijnconstructies dat minister Asscher vlak voor de kerst heeft ingediend bij de Tweede Kamer, dient ertoe werknemers te beschermen die aan de rafelranden van de arbeidsmarkt werken. Het meest in het oog springende onderdeel hiervan is invoering van ketenaansprakelijkheid voor het aan de werk- nemer verschuldigde loon. Een opdrachtgever die het werk heeft uitbesteed aan een onderaannemer zou hierdoor uiteindelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor een correcte betaling van het loon van de werknemers die bij de onderaannemer in dienst zijn.

Klik hier om het volledige artikel te downloaden.

Delen.

Over de auteur

Annemarieke Nierop

Annemarieke Nierop is stafmedewerker bij de WBS. Ze doet onderzoek naar schijnconstructies in de transportsector en het onderwijs en werkt aan het onderzoek ‘Van waarde lokaal’, naar de gedecentraliseerde verzorgingsstaat. Ze studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de UvA en retorica aan Northwestern University Chicago. Eerder werkte ze als journalist en eindredacteur voor diverse bladen.