Aan het werk! Van participatiewet naar een genereuze economie.

0

Ze worden ook wel ‘pechvogels’ genoemd: “mensen die buiten hun schuld failliet gaan of werkloos worden.” En mensen die in onze competitieve samenleving “te onhandig, te simpel, te ziek of te beschadigd zijn om betaald werk te vinden en te houden”. Vaak kampen zij met lichamelijke, psychische en/of sociale beperkingen.1 Ze eindigen of zitten al langer in de bijstand, maar komen in de praktijk niet in aanmerking voor de zogenaamde garantiebanen van de participatiewet.

Dit is een betoog om de manier waarop de PvdA strijdt voor sociaal democratische waarden op de arbeidsmarkt te versterken. Dat is een brede strijd, en ik wil mij met dit voorstel vooral richten op de groep die nog meer dan voorheen buiten de boot dreigt te vallen: mensen die als ‘kansarm’ worden ingedeeld, maar niet arbeidsongeschikt zijn, omdat zij op korte of langere termijn in staat worden geacht tot arbeid.

Er is een reëel risico dat de gewijzigde financiering van de bijstand in 2004 en de invoering van de participatiewet in 2015 deze groep niet méér maar juist minder perspectieven biedt. De PvdA zou zich vanuit haar waarden van bestaanszekerheid, verheffing, goed werk en binding moeten inzetten voor: 1) een andere maatschappelijke visie op werkloosheid en het besef dat de participatiesamenleving van twee kanten moet komen, 2) het voorkomen dat de banenafspraak en goed bedoelde financiële prikkels onnodig kansarme groepen op achterstand zetten en 3) een genereuze economie die ook kansen biedt aan mensen die niet tot de allersnelsten behoren waartoe Diederik Samsom tijdens de Politieke Ledenraad op 31 mei jl. opriep.

Regeren is vooruitzien. Juist nu de gemeenten aan zet zijn om de belofte van de participatiewet uit te laten komen, stel ik een plan van aanpak voor waarin de PvdA zich op zowel decentraal als nationaal niveau inspant voor het 1) agenderen van het probleem; 2) mobiliseren voor concrete actie binnen en buiten de partij en 3) faciliteren met concrete maatregelen vanuit de landelijke politiek.

Daarnaast pleit ik voor het uitwerken van een actieplan voor de genereuze en inclusieve economie. We hebben veel te lang alleen gedacht dat de werknemer zich moest aanpassen aan de beschikbare baan en hebben daarmee onvoldoende aandacht gegeven aan de vraagkant van de arbeidsmarkt. Op basis van het rapport ‘De Bakens Verzetten’ moeten we concreet invulling geven aan een economie die ook mensen die vandaag in de boeken staan met een zogenaamde ‘lage loonwaarde’ perspectief biedt en uitnodigt om hun waardevolle bijdrage te leveren.

Voordat ik inga op redenen waarom de PvdA zich hiervoor moet inzetten en op basis van een probleemanalyse een doelstelling en plan van aanpak formuleer, licht ik kort mijn persoonlijke betrokkenheid en keuze voor dit onderwerp toe.

Bovenstaande tekst is de inleiding van mijn afstudeeropdracht. U kunt het volledige document hier vinden.

Delen.

Over de auteur

Heino van Houwelingen

Heino van Houwelingen is bedrijfskundig ingenieur en bestuurslid van de PvdA afdeling Brussel / België. In het dagelijks leven is hij diplomaat, en momenteel werkzaam bij de Europese Unie waar hij werkt op het gebied van conflictpreventie en vredesopbouw. Daarvoor was hij o.a. hoofd ontwikkelingssamenwerking op de Nederlandse ambassade in Tbilisi, medewerker van de Hoge Vertegenwoordiger voor de implementatie van het Dayton vredesverdrag in Bosnië Herzegovina en werkzaam op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Van 2000 – 2003 werkte hij als ontwikkelingswerker voor SNV in Vietnam als manager van een programma voor de ontwikkeling van het Midden en Kleinbedrijf.